PDF downloaden bij overname-samenwerking zonder boete

Partijen:

  1. {Bedrijfsnaam 1:19}, gevestigd te {Plaats 1:16}, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door {Voornaam 1:20} {Achternaam 1:21}, hierna te noemen: ‘{Bedrijfsnaam 1:19}’;

en

  1. {Bedrijfsnaam 2:9}, gevestigd te {Plaats 2:18}, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door {Voornaam 2:22} {Achternaam 2:23}, hierna te noemen: ‘{Bedrijfsnaam 2:9}’.

 

Beide hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’ en afzonderlijk mede  als ‘Partij’.

 

Overwegende dat:

  • {Bedrijfsnaam 1:19} heeft {Product omschrijving:10} ontwikkeld, genaamd de ‘{Product:13}’. Een aantal foto’s van de {Product:13} worden bijgevoegd als bijlage 1;
  • {Bedrijfsnaam 2:9} haar belangstelling en interesse heeft geuit in een mogelijke overname van de {Product:13}, dan wel belangstelling heeft in een mogelijke samenwerking met {Bedrijfsnaam 1:19} ten aanzien van de marketing en verkoop van de {Product:13} (hierna: Transactie);
  • {Bedrijfsnaam 2:9} de {Product:13} en de werking van de {Product:13} wenst te zien in verband met de Transactie. Daarbij zal {Bedrijfsnaam 2:9} kennis nemen van vertrouwelijke informatie, gegevens en/of documentatie van {Bedrijfsnaam 1:19};
  • {Bedrijfsnaam 1:19} heeft recht en belang bij een strikte omgang met de ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie, gegevens en/of documentatie, in welke vorm dan ook, van {Bedrijfsnaam 1:19};
  • Partijen zijn ten aanzien van de ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie, gegevens en/of documentatie, in welke vorm dan ook, van {Bedrijfsnaam 1:19} geheimhouding overeengekomen en wensen dat als volgt vast te leggen;

 

Komen overeen:

 

1.      Geheimhouding

1.1    {Bedrijfsnaam 2:9} is gehouden geheimhouding te betrachten omtrent de voorgenomen Transactie en/of haar belangstelling hiertoe, (de inhoud van) de geheimhoudingsovereenkomst alsmede alle informatie, documenten en/of gegevens van welke aard dan ook (waaronder mondeling, schriftelijk en/of digitaal) die onder meer kunnen bestaan uit informatie, documenten en/of gegevens van technische, operationele, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, en/of financieel(-economische) aard en/of betrekking kunnen hebben op intellectuele en industriële eigendommen van de {Product:13} (hierna te noemen: Vertrouwelijke Informatie), die {Bedrijfsnaam 1:19} op welke wijze dan ook aan {Bedrijfsnaam 2:9} (en/of haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, werknemers c.q. medewerkers en/of adviseurs,) ter beschikking stelt en/of heeft gesteld.

1.2    {Bedrijfsnaam 2:9} is gehouden en staat er voor in dat de Vertrouwelijke Informatie slechts zal worden gebruikt c.q. aangewend om de mogelijkheden te onderzoeken van de voorgenomen Transactie. {Bedrijfsnaam 2:9} zal de Vertrouwelijke Informatie in ieder geval niet anderszins op enige manier voor (eigen) gebruik aanwenden dan wel om hiermee (indirect) voordeel te doen.

1.3     Het is {Bedrijfsnaam 2:9} slechts dan toegestaan personen binnen haar onderneming en/of organisatie, waaronder mede begrepen haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers c.q. medewerkers Vertrouwelijke Informatie te onthullen, mede te delen dan wel inzage te geven nadat zij hiertoe vooraf schriftelijk en expliciet toestemming van {Bedrijfsnaam 1:19} heeft verkregen.

1.4     Het is {Bedrijfsnaam 2:9} slechts dan toegestaan professionele externe adviseurs in te schakelen en aan deze professionele adviseurs Vertrouwelijke Informatie te onthullen, mede te delen dan wel inzage te geven nadat zij hiertoe vooraf schriftelijke en expliciete toestemming van {Bedrijfsnaam 1:19} heeft verkregen.

1.5     {Bedrijfsnaam 2:9} is gehouden en staat er voor in dat de geheimhouding alsmede overige voorwaarden en condities van deze geheimhoudingsovereenkomst zoals die gelden jegens {Bedrijfsnaam 2:9} door al haar aandeelhouders en bestuurders en commissarissen en werknemers c.q. medewerkers en adviseurs in acht zal worden genomen. Voorts garandeert en staat {Bedrijfsnaam 2:9} er voor in dat de personen ter zake wie {Bedrijfsnaam 1:19} toestemming heeft verleend als bedoeld in de voorgaande twee artikelleden de voorwaarden en condities van deze geheimhoudingsovereenkomst die gelden jegens {Bedrijfsnaam 2:9} aanvaarden dan wel hebben aanvaard met inachtneming van deze bepalingen alsof zij daartoe deze geheimhoudingsovereenkomst zouden hebben mede ondertekend als wederpartij van {Bedrijfsnaam 1:19} in deze.

1.6     De geheimhouding geldt niet indien (i) dit informatie en/of gegevens betreffen die van algemene bekendheid is en {Bedrijfsnaam 2:9}, zulks na ontvangst van deze informatie en/of gegevens, onverwijld schriftelijk en gemotiveerd bericht aan {Bedrijfsnaam 1:19}, (ii) de openbaarmaking daarvan op wettelijke grond is vereist, in welke geval {Bedrijfsnaam 2:9} {Bedrijfsnaam 1:19} hier onverwijld schriftelijk en mondeling volledig van op de hoogte brengt en alle mogelijke acties onderneemt teneinde bedoelde openbaarmaking te voorkomen c.q. te beperken of (iii) {Bedrijfsnaam 1:19} vooraf expliciet en schriftelijke toestemming geeft voor openbaarmaking hiervan.

1.7    {Bedrijfsnaam 2:9} aanvaardt volledige en onbeperkte verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gedragingen dan wel onthoudingen terzake van het in deze geheimhoudingsovereenkomst bepaalde.

 

2.       Ter beschikking stellen van Vertrouwelijke Informatie

2.1     Door het ter beschikking stellen van Vertrouwelijke Informatie wordt niet geacht enige aanbieding en/of uitnodiging door {Bedrijfsnaam 1:19} te zijn gedaan tot een resultaat welke er toe zou kunnen en/of moeten leiden dan wel enige gerechtvaardigd vertrouwen bij {Bedrijfsnaam 2:9} is opgewekt dat de voorgenomen Transactie door {Bedrijfsnaam 1:19} zal worden aangegaan en/of uitgevoerd en/of {Bedrijfsnaam 1:19} gehouden is tot het trachten overeenstemming hiertoe te bereiken

 

3.       Intellectuele eigendom

3.1    {Bedrijfsnaam 2:9} verplicht zich om de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen, toe te passen en/of op enige andere wijze te gebruiken dan voor enig ander doel zoals in de overeenkomst is omschreven. Indien het gebruik van Vertrouwelijke Informatie door {Bedrijfsnaam 2:9} resulteert in enige rechten van intellectuele eigendom en/of soortgelijke aanspraken, dan zal {Bedrijfsnaam 2:9} dergelijke rechten en/of aanspraken om niet aan {Bedrijfsnaam 1:19} overdragen en zal {Bedrijfsnaam 2:9} haar volledige medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen.

3.2     {Bedrijfsnaam 2:9}zal noch een octrooi noch enige andere rechten van intellectuele eigendom aanvragen c.q. deponeren dan wel op enige andere wijze aanspraak hierop maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan {Bedrijfsnaam 2:9} verstrekte Vertrouwelijke Informatie en {Bedrijfsnaam 2:9} zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van {Bedrijfsnaam 1:19}.

 

4.       Kopieën

4.1     {Bedrijfsnaam 2:9} zal de Vertrouwelijke Informatie niet vermenigvuldigen noch opslaan in enige vorm, hetzij elektronisch, optisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, tenzij dat ten behoeve van de beoordeling noodzakelijk is. Vermenigvuldiging en/of distributie van de Vertrouwelijke Informatie zal slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van {Bedrijfsnaam 1:19}.

 

5.       Retourneren informatie

5.1    {Bedrijfsnaam 2:9} is op eerste verzoek van {Bedrijfsnaam 1:19} gehouden alle Vertrouwelijke Informatie, kopieën en/ of verveelvoudigingen hiervan onverwijld te retourneren aan {Bedrijfsnaam 1:19} dan wel aan een door {Bedrijfsnaam 1:19} aan te wijzen derde alsmede alle Vertrouwelijke Informatie te verwijderen uit computers, tekstverwerkers dan wel enige andersoortige (digitale) verwerkers van informatie, waarin Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen en te retourneren aan {Bedrijfsnaam 1:19} en indien zulks onmogelijk is – hetgeen, indien {Bedrijfsnaam 2:9} van mening is dat zulks onmogelijk is aan {Bedrijfsnaam 1:19} ter bindende beoordeling schriftelijk voorgelegd dient te worden – te vernietigen, alsmede onverwijld alle notities, memo’s, aantekeningen, beschrijvingen, memoranda en dergelijke die Vertrouwelijke Informatie bevatten dan wel hier direct dan wel indirect naar verwijzen of betrekking op hebben onverwijld af te leveren bij {Bedrijfsnaam 1:19} en indien zulks onmogelijk is – hetgeen, indien {Bedrijfsnaam 2:9} van mening is dat zulks onmogelijk is aan {Bedrijfsnaam 1:19} ter bindende beoordeling schriftelijk voorgelegd dient te worden – te vernietigen.

 

6.       Disclaimer

6.1   {Bedrijfsnaam 1:19} verstrekt de Vertrouwelijke Informatie op een “as is” basis. {Bedrijfsnaam 1:19} staat op geen enkele wijze in c.q. garandeert op geen enkele wijze dat de verstrekte Vertrouwelijke Informatie juist en/of volledig en/of niet-misleidend is en/of zal zijn en is en/of zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan de zijde van {Bedrijfsnaam 2:9} en/of derden die hieruit voortvloeit en/of samenhangt met deze Vertrouwelijke Informatie. Onderzoek, bestudering, gebruik, openbaarmaking, exploitatie – e.e.a. voor zover toegestaan op grond van deze geheimhoudingsovereenkomst – en/of retournering van de Vertrouwelijke Informatie door {Bedrijfsnaam 2:9} en/of derden is geheel voor rekening en risico van {Bedrijfsnaam 2:9}.

 

7.       Diversen

7.1     Nadere afspraken en eventuele toestemmingen zoals bedoeld in deze geheimhoudingsovereenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk en expliciet gemaakt én ondertekend door de heer {Naam 1 (Voornaam):5.3} {Naam 1 (Achternaam):5.6} van {Bedrijfsnaam 1:19}, dan wel een door de heer {Naam 1 (Voornaam):5.3} {Naam 1 (Achternaam):5.6} vooraf schriftelijk en expliciet aangewezen persoon.

7.2     Partijen doen over en weer afstand van het recht van ontbinding of vernietiging van deze geheimhoudingsovereenkomst buiten rechte in te roepen of in rechte te vorderen.

7.3     Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze geheimhoudingsovereenkomst vernietigbaar dan wel nietig mochten zijn, dan zullen zij worden vervangen door bepalingen welke inhoudelijk zo veel als mogelijk de inhoud van de vernietigbare dan wel nietige bepaling zullen benaderen. Indien en voor zover noodzakelijk zullen Partijen hiertoe nader overleg voeren.

7.4     Deze geheimhoudingsovereenkomst wordt uitsluitend geregeerd door Nederlands recht.

7.5     Alle geschillen tussen Partijen ontstaan naar aanleiding van deze geheimhoudingsovereenkomst en de (niet) uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Zutphen.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te {Plaats ondertekend:4} op {Datum:15}.

 

{Bedrijfsnaam 1:19}

 

 

 

_________________            

{Voornaam 1:20} {Achternaam 1:21}

{Bedrijfsnaam 2:9}

 

 

 

_________________

{Voornaam 2:22} {Achternaam 2:23}